Prawo karne

Prowadzona przez adwokata Krzysztofa Szlasa gdańska Kancelaria Adwokacka świadczy kompleksową obsługę prawną w zakresie wszystkich zagadnień prawa karnego. Adwokaci posiadają doświadczenie w reprezentowaniu Klientów w charakterze obrońcy, dlatego też Kancelaria jest w stanie udzielić pełnego wsparcia na wszystkich etapach prowadzonego postępowania.

  1. Obsługa w zakresie postępowania przygotowawczego:
    • uczestnictwo adwokata w trakcie składania zeznań lub podczas przesłuchania (dotyczy czynności podejmowanych przez takie organy ścigania jak: Policja, Prokuratura, Centralne Biuro Antykorupcyjne czy Centralne Biuro Śledcze);
    • pełne doradztwo – zarówno przed, jak i po postawieniu i przedstawieniu przez Prokuraturę zarzutów;
    • nadzór nad prawidłowością czynności wykonywanych przez organy w trybie dochodzeniowym;
    • przygotowywanie i składanie wniosków o uchylenie tymczasowego aresztowania lub też innych środków zapobiegawczych;
    • składanie w imieniu Klienta wniosków dowodowych.
  2. Obsługa w zakresie postępowania sądowego:
    • doradztwo na wszystkich etapach postępowania sądowego (Klienci Kancelarii informowani są na bieżąco o skutkach poszczególnych decyzji sądu);
    • przygotowanie pełnej dokumentacji procesowej;
    • reprezentowanie Klienta w trakcie rozprawy (w charakterze obrońcy lub oskarżyciela posiłkowego);
    • przygotowanie pism procesowych, odwołań, zażaleń bądź apelacji.
  3. Obsługa w zakresie postępowania wykonawczego:
    • składanie wniosków o: ułaskawienie, zatarcie skazania, przerwę w wykonywaniu kary pozbawienia wolności, rozłożenie kary grzywny na raty o takiej wysokości, która pozwoli Klientowi na regularne uiszczanie wpłat, warunkowe przedterminowe zwolnienie z kary pozbawienia wolności, odroczenie odbywania kary pozbawienia wolności ze względu na wyjątkowe okoliczności.

Na etapie postępowania wykonawczego adwokat podejmuje się wnikliwej analizy sytuacji oraz oceny możliwości powodzenia złożenia wniosku (np. o odroczenie odbywania kary pozbawienia wolności). Jeżeli istnieją przesłanki prawne pozwalające złożyć taki wniosek, wówczas adwokat podejmuje się jego pełnego przygotowania.