Jazda pod wpływem alkoholu

0 Comments

JAZDA POD WPŁYWEM ALKOHOLU WYKROCZENIE LUB PRZESTĘPSTWO

W aktualnych przepisach polskiego prawa wyróżnia się stan po spożyciu alkoholu oraz stan nietrzeźwości.

Ze stanem po spożyciu alkoholu mamy do czynienia w sytuacji, gdy stężenie alkoholu we krwi to od 0,2 do 0,5 promila (lub 0,1 do 0,25mg na 1dm3 wydychanego powietrza).

Prowadzenie samochodu w wskazanym powyżej stanie traktowane jest jako wykroczenie.

Zgodnie z treścią art. 87 Kodeksu wykroczeń (dalej k.w.) osoba, która w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega karze aresztu (do 30 dni) lub grzywny od 50 do 5000 zł. Ponadto sąd orzeka w stosunku do kierowcy, który popełnił wykroczenie, obligatoryjny zakaz prowadzenia pojazdów, który powinien obejmować pojazd, którym sprawca dopuścił się popełnienia wykroczenia.

Stan nietrzeźwości zachodzi, gdy stężenie alkoholu we krwi jest większe niż 0,5 promila (lub powyżej 0,25 mg na 1 dm3). Prowadzenie pojazdu w takim stanie jest przestępstwem.

Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości w obowiązującym stanie prawnym jest przestępstwem stypizowanym w art. 178a § 1  Kodeksu karnego (dalej k.k.), w mysl którego “kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

W myśl przepisów k.k. grzywna jest wymierzana w stawkach dziennych – może być wymierzona w wysokości od 10 do 540 stawek dziennych (1 stawka dzienna: nie mniej niż 10 zł, nie więcej niż 2000 zł). Sąd orzekając wysokość kary grzywny ma na względzie miedzy innymi sytuację majątkową oraz osobistą kierowcy.

Natomiast kara ograniczenia wolności, która może polegać np. na obowiązku wykonywania prac społecznych może wynieść maksymalnie 2 lata.

Zgodnie z treścią art. 42 k.k. sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów określonego rodzaju w razie skazania osoby uczestniczącej w ruchu za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, w szczególności jeżeli z okoliczności popełnionego przestępstwa wynika, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.

Obowiązkowo sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów konkretnego rodzaju, na okres nie krótszy niż 3 lata, jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, był w stanie nietrzeźwości lub odurzenia.

Sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio w razie popełnienia przestępstwa określonego w art. 178a § 4 (jJeżeli sprawca czynu określonego w § 1 był wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo za przestępstwo określone w art. 173174177 lub art. 355 § 2 popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo dopuścił się czynu określonego w § 1 w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego w związku ze skazaniem za przestępstwo), lub jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa określonego w art. 173, którego następstwem jest śmierć innej osoby lub ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, albo w czasie popełnienia przestępstwa określonego w art. 177 § 2 lub w art. 355 § 2, był w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia, chyba że zachodzi wyjątkowy wypadek, uzasadniony szczególnymi okolicznościami.

Podkreślenia wymaga, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa jazda pod wpływem alkoholu na rowerze również jest karalna.

Jazda na rowerze w stanie po spożyciu alkoholu jest zagrożona mandatem w wysokości od 300 do 500 zł.

Natomiast rowerzysta w stanie nietrzeźwości otrzyma mandat w wysokości 500 zł.

Jeśli jednak rowerzysta będący pod wpływem alkoholu stanowił zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego, sąd może nałożyć na niego  karę grzywny od 20 do 5000 zł, a także karę aresztu od 5 do 14 dni.

Dodatkowo wobec rowerzysty Sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów innych niż mechaniczne na okres maksymalnie trzech lat. W przypadku rowerzysty w stanie nietrzeźwości kara aresztu może zostać wydłużona do 30 dni.