Oferta Kancelarii

Kancelaria adwokata Krzysztofa Szlas z siedzibą w Gdańsku jest w stanie zapewnić swoim Klientom profesjonalną obsługę prawną. Ze wsparcia prawników mogą skorzystać zarówno osoby fizyczne, jak i podmioty gospodarcze (także spółki prawa handlowego) zlokalizowane w obszarze województwa pomorskiego.
W ramach codziennych działań podejmowanych przez zespół gdańskiej Kancelarii znajduje się prowadzenie spraw o różnym charakterze i odmiennej tematyce. Wśród nich wymienić należy te, które wynikają z postanowień prawa administracyjnego (w tym postępowania administracyjne, regulacje budowlane), cywilnego (m.in. rodzinnego – np. rozwód, separacja, sprawy alimentacyjne, etc., jak i innych jego obszarów – np. windykacja), upadłościowego oraz gospodarczego.

Nasz zespół uczestniczy także w rozwiązywaniu problemów, które dotyczą prawa autorskiego, bankowego, zamówień publicznych lub nowych technologii.

Obsługa podmiotów gospodarczych

W zakresie działań realizowanych na rzecz spółek prawa handlowego oraz firm, nasz zespół jest w stanie zająć się obsługą, obejmującą zarówno kompleksowe i stałe doradztwo w postaci udzielanych porad prawnych, jak również reprezentowanie Klientów w sporach, negocjacjach oraz na wszystkich etapach prowadzonych postępowań (zarówno przed organami administracyjnymi, jak również sądami powszechnymi).

Obsługa klientów indywidualnych

Usługi świadczone na rzecz osób fizycznych obejmują m.in.: porady prawne, sporządzanie dokumentacji procesowej (w tym także opinii), zastępstwo adwokackie (przed sądami różnych instancji), reprezentację przed organami ścigania (w przypadku spraw karnych), jak i organami administracji publicznej.

Prawo cywilne

Działalność adwokata w obszarze obsługi realizowanej zgodnie z postanowieniami prawa cywilnego dotyczy:

 • sporządzania różnego rodzaju umów cywilnoprawnych oraz ich opiniowania (dotyczy to m.in. umowy o roboty budowlane);
 • udziału oraz troski o interesy Klienta w trakcie prowadzonych negocjacji;
 • dochodzenia rekompensaty finansowej (odszkodowania) z tytułu niewykonania, niewłaściwego wykonania umowy lub też zaistniałej szkody;
 • sporządzania opinii prawnych;
 • prowadzenia spraw wynikających ze stwierdzenia niezgodności towaru z umową;
 • sporządzania jednostronnych oświadczeń woli (m.in. odwołania darowizny, odstąpienie od umowy);
 • porad prawnych udzielanych doraźnie lub w formie stałych konsultacji, dotyczących m.in. testamentów (ich sporządzania, poleceń, które zawierają lub też unieważnienia).

Prawo rodzinne

Zapisy Ustawy z dn. 25 lutego 1964 roku – Kodeks rodzinny i opiekuńczy przedstawiają rozwiązania pozwalające rozstrzygnąć lub też uregulować stosunki zarówno pomiędzy małżonkami, jak i rodzicami i dziećmi. Dlatego też, w zgodności z treścią Ustawy, Kancelaria w Gdańsku podejmuje się:

 • przygotowania dokumentacji rozwodowej (lub separacyjnej) – sporządzenie pozwu, opinii oraz skompletowania wszelkich, niezbędnych dokumentów;
 • reprezentowania Klienta w trakcie rozwodu – na wszystkich etapach;
 • prowadzenia spraw o podwyższanie (ew. obniżanie) alimentów;
 • sporządzania intercyz (umów małżeńskich);
 • udzielania porad prawnych dotyczących m.in. uregulowania kontaktów z dziećmi (po rozwodzie lub orzeczeniu separacji), eksmisji małżonka z lokalu, zaprzeczenia lub potwierdzenia ojcostwa, przysposobienia.

Prawo spółek i działalności gospodarczej

W tym zakresie oraz w odniesieniu do Kodeksu spółek handlowych i Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej działania Kancelarii Adwokackiej z biurem w Gdańsku obejmują: wsparcie na etapie zakładania oraz likwidowania spółek (osobowych lub kapitałowych), rejestrowanie oraz bieżące wprowadzanie zmian do KRS, windykację dłużników.
W ramach szczegółowych czynności podejmowanych przez adwokata w tym zakresie wymienić należy:

 • formułowanie i ocenianie projektów umów (także: aktów założycielskich) oraz wszelkich dokumentów firmowych (m.in. statutów);
 • nadzorowanie połączeń i przekształceń, którym ulegają podmioty gospodarcze (także: zmiany składu osobowego zarządu oraz innych organów spółki);
 • porady prawne udzielane w związku z czynnościami podejmowanymi przez spółki (m.in. ustanowienie prokury).

Prawo administracyjne

Podstawowe działania adwokata z gdańskiej Kancelarii obejmują w tym zakresie:

 • porady prawne,
 • zastępstwo procesowe (także w postępowaniach przedsądowych),
 • sporządzanie pism.

Klienci Kancelarii mogą zawierzyć prawnikom m.in. w sprawach dotyczących opłat z tytułu wieczystego użytkowania lub opłat adiacenckich, wywłaszczenia nieruchomości lub też sprawach wymagających wsparcia w zakresie inwestycji budowlanych oraz ich planowania.

Prawo budowlane

Obsługa realizowana przez adwokata i radcę prawnego pozwala Klientom pozostawić w kwestii Kancelarii: sporządzenie umowy, wniosku o koncesję lub też wydanie pozwolenia na budowę. Współpraca z pełnomocnikiem pozwoli także przygotować odpowiednie umowy o roboty budowlane, o prace projektowe lub nadzór inwestorski. Kancelaria reprezentuje także swoich Klientów na wszystkich etapach rozstrzyganych sporów budowlanych.
Udzielamy także porad dotyczących legalizacji samowoli budowlanej.

Prawo nowych technologii

Doradztwo w tym zakresie dotyczy opracowania, negocjowania oraz weryfikacji umów oraz dokumentów regulujących stosunki pomiędzy podmiotami (np. regulaminów sklepów internetowych). Adwokat podejmie się także opracowania polityki prywatności oraz stworzenia procedur, które pozwolą spełnić wymagania Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych.
W imieniu swoich Klientów gdańska Kancelaria występuje w postępowaniach prowadzonych przed GIODO. Podejmuje się także przygotowania pozwów o naruszenie praw własności intelektualnej.

Prawo pracy

Obsługa zarówno podmiotów gospodarczych, jak i osób fizycznych, będącymi osobami zatrudnionymi na umowę o pracę. Wsparcie Kancelarii obejmuje:

 • udzielanie porad prawnych,
 • wydawanie opinii i przygotowywanie umów o pracę (w tym także: o zakazie konkurencji oraz kontraktów menedżerskich),
 • reprezentowanie Klienta w postępowaniach sądowych.

Prawo karne

Z zachowaniem najwyższej staranności i rzetelności Kancelaria udziela porad prawnych oraz podejmuje się reprezentowania Klienta przed sądem oraz na wszystkich etapach prowadzonego postępowania karnego (reprezentacja także przed organami ścigania oraz w postepowaniu wykonawczym). Adwokat występuje również w roli obrońcy podejrzanego.

Reprezentacja w postępowaniach sądowych

W zakresie wszystkich prowadzonych przez Kancelarię spraw Klienci mogą skorzystać z zastępstwa adwokackiego oraz pełnej reprezentacji przed sądem (także przed Sądem Najwyższym). Dotyczy to zarówno rozwodów, windykacji oraz postepowań egzekucyjnych, jak i postepowań zabezpieczających.

Windykacja

W ramach realizowanej reprezentacji sądowej jest również możliwość skorzystania z pomocy pełnomocnika w sprawach windykacji należności. Działania adwokata obejmują wówczas: sporządzenie wezwań do zapłaty oraz przygotowywanie projektów ugód, prowadzenie negocjacji oraz reprezentowanie w ich trakcie interesów Klienta, sporządzanie pozwów i reprezentowanie Klienta w trakcie postępowania sądowego oraz egzekucyjnego.