Realizując kompleksową obsługę w zakresie prawa budowlanego, Kancelaria w szczególny sposób dba o prawidłowy przebieg poszczególnych czynności, a co za tym idzie – zgodny z ustawowymi wymogami sposób realizacji inwestycji. Prawnicy swoją wiedzą i doświadczeniem aktywnie wspierają Klientów, udzielając porad oraz przygotowując wymaganą dokumentację. Podejmują się także reprezentowania stanowiska Klienta w trakcie sporu, negocjacji lub postępowania toczonego np. przeciw podwykonawcom.

Świadczone przez Kancelarię Adwokacką usługi obejmują trzy główne obszary pomocy prawnej związanej z tematyką prawa budowlanego. Są to:

 1. dochodzenia wszelkich roszczeń związanych z niewywiązaniem się lub niepełnym wywiązaniem z umowy o roboty budowlane:
  • szczegółowa analiza oraz ocena prawna umowy o roboty budowlane;
  • reprezentowanie stanowiska Klienta w trakcie prowadzonych z podwykonawcą negocjacji;
  • ocena prawna zaproponowanej ugody;
  • sporządzenie pełnej dokumentacji – także procesowej;
  • zastępstwo procesowe, jeżeli dochodzenie roszczeń odbywać się będzie w trybie postępowania sądowego;
 2. kompleksowa, realizowana na wielu płaszczyznach obsługa inwestycji budowlanych:
  • przeprowadzenie szczegółowej weryfikacji założeń inwestycyjnych – ocena ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego;
  • doradztwo na wszystkich etapach inwestycyjnych;
  • sporządzanie – na życzenie Klienta – umów cywilnoprawnych o roboty budowlane, o wykonanie prac projektowych etc. (dotyczy wszystkich umów podpisywanych z podwykonawcami, partnerami inwestycyjnymi oraz podmiotami uczestniczącymi w przedsięwzięciu);
  • pełne wsparcie w prowadzeniu spraw gruntowych;
 3. doradztwo i pełna obsługa wspólnot mieszkaniowych:
  • przygotowanie umów o wykonanie prac remontowych lub porządkowych;
  • dochodzenie w imieniu wspólnoty należności z tytułu czynszu;
  • reprezentowanie Klienta w sporach z mieszkańcami czy dostawcami usług.

Kancelaria udziela wsparcia zarówno Klientom biznesowym i osobom prawnym (np. wspólnotom mieszkaniowym), jak i Klientom indywidualnym (osobom fizycznym) realizującym indywidualne inwestycje budowlane.