Wypowiedzenie zmieniające

0 Comments
Oferta Kancelarii

Wypowiedzenie zmieniające wprowadza zmiany w warunkach płacy i pracy dla pracownika. Zazwyczaj zmiany są mniej korzystne dla pracownika niż dotychczasowe warunki.

Brak zgody na przyjęcie nowych warunków powoduje rozwiązanie umowy wraz z zakończeniem okresu wypowiedzenia.

Pracownik może przyjąć nowe warunki lub się na nie nie zgodzić. Wypowiedzenie zmieniające powinno zawierać informację, że do połowy trwania okresu wypowiedzenia, pracownik ma możliwość odrzucenia zmiany.

Jeśli do połowy swojego okresu wypowiedzenia, pracownik nie złoży odmowy przyjęcia nowych warunków pracy, zakłada się, że pracownik je zaakceptował.

W wypowiedzeniu zmieniającym pracodawca może dokonać zmian dotyczących:

1) rodzaju pracy

2) miejsca wykonywania pracy

3) wynagrodzenia za pracę

4) wymiaru czasu pracy.

Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy uważa się za dokonane, jeżeli pracownikowi zaproponowano na piśmie nowe warunki. W razie odmowy przyjęcia przez pracownika zaproponowanych warunków pracy lub płacy, umowę o pracę rozwiązuje się z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia.

W razie odmowy przyjęcia przez pracownika zaproponowanych warunków pracy lub płacy, umowa o pracę rozwiązuje się z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia. Jeżeli pracownik przed upływem połowy okresu wypowiedzenia nie złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków, uważa się, że wyraził zgodę na te warunki.

Pismo pracodawcy wypowiadające warunki pracy lub płacy powinno zawierać pouczenie w tej sprawie. W razie braku takiego pouczenia, pracownik może do końca okresu wypowiedzenia złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków.

Podkreślenia wymaga, iż wypowiedzenie dotychczasowych warunków pracy lub płacy nie jest wymagane w razie powierzenia pracownikowi, w przypadkach uzasadnionych potrzebami pracodawcy, innej pracy niż określona w umowie o pracę na okres nieprzekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym, jeżeli nie powoduje to obniżenia wynagrodzenia i odpowiada kwalifikacjom pracownika.

Zważyć należy, iż wystąpienie na drogę sądową o przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach nie jest równoznaczne z odmową przyjęcia oferty nowych warunków pracy zamieszczonej w wypowiedzeniu zmieniającym. Wykładnia art. 42 § 3 KP nie daje podstaw do przyjęcia, że odwołanie złożone przez pracownika do sądu pracy od wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy oznacza odmowę przyjęcia zaproponowanych nowych warunków pracy. (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 19 września 2018 roku w sprawie I PK 213/17).