Utrudnianie kontaktów z dziećmi „na koronawirusa”

0 Comments

W trakcie postępowania o rozwód lub o ustalenie kontaktów z dzieckiem, w którym Sąd wydał postanowienie o zabezpieczeniu kontaktów jednego z rodziców z dzieckiem, to należy pamiętać, iż to postanowienie jest natychmiast wykonalne. Oznacza to, że osoba uprawniona ma nie tylko prawo, ale i obowiązek wykonywać kontakty ze swoim dzieckiem/dziećmi. Przedmiotowe orzeczenie reguluje ryb, terminy, […]

Wynagrodzenie

Termin odwołania się od wypowiedzenia umowy o pracę a epidemia

0 Comments

W myśl art. 264 § 1 Kodeksu pracy, odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę wnosi się do sądu pracy w ciągu 21 dni od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę. Zgodnie z § 2 tego artykułu, także żądanie przywrócenia do pracy lub odszkodowania wnosi się do sądu pracy w ciągu 21 dni od dnia […]

Oferta Kancelarii

Kiedy przysługuje odprawa za zwolnienie

0 Comments

Odprawa za zwolnienie przysługuje pracownikowi w sytuacji gdy zostaje zwolniony z pracy nie ze swojej winy. Odprawa stanowi swoistą rekompensatę za zwolnienie z pracy. Należy jednak pamiętać, że dodatkowe pieniądze niestety nie należą się każdemu zwalnianemu pracownikowi. W przedsiębiorstwach, gdzie pracuje mniej niż 20 osób, zwalniani pracownicy nie dostaną odprawy. W przedsiębiorstwach gdzie pracuje więcej […]

Rozwiązujemy problemy prawne

Zwolnienie pracownika zgodnie z prawem

0 Comments

Zgodnie z regulacjami przewidzianymi w Kodeksie pracy umowę o pracę można rozwiązać w następujący sposób: a) na mocy porozumienia stron, b) przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem), c) przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia), d) z upływem czasu, na który była […]

Temida

Rozwód z orzeczeniem o winie

0 Comments

Orzekając rozwód sąd orzeka, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. Orzeczenie co do winy (art. 57 § 1 k.r.o. ) zostaje zamieszczone w sentencji wyroku, podobnie jak orzeczenie o rozwodzie. W sentencji wyroku sąd stwierdza, że rozwód nastąpił z winy obojga lub jednego z małżonków albo bez ich winy. W sentencji wyroku nie […]