telefon

+48 600 367 287

e-mail

kancelaria@szlas.pl

Złamanie orzeczonego przez Sąd zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych – konsekwencje

0 Comments
Temida

Złamanie orzeczonego przez Sąd zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych (np. prowadzenie samochodu) stanowi przestępstwo z art. 244 k.k.

Z treści wskazanego powyżej przepisu wynika, iż  kto nie stosuje się do orzeczonego przez sąd zakazu zajmowania stanowiska, wykonywania zawodu, prowadzenia działalności, prowadzenia pojazdów, wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w grach hazardowych, wstępu na imprezę masową, przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, nakazu okresowego opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym, zakazu kontaktowania się z określonymi osobami, zakazu zbliżania się do określonych osób lub zakazu opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu albo nie wykonuje zarządzenia sądu o ogłoszeniu orzeczenia w sposób w nim przewidziany, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Przestępstwo jest zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 3. Ponadto możliwe jest również orzeczenie wobec sprawcy grzywny lub kary ograniczenia wolności (art. 58 § 3 k.k.), odstąpienie od wymierzenia kary (art. 59 § 1 k.k.) albo skorzystanie w wypadku jego popełnienia z warunkowego umorzenia postępowania.

Podkreślenia wymaga, iż znamiona omawianego przestępstwa są spełnione, gdy zakaz, do którego sprawca nie stosuje się, został orzeczony przez sąd prawomocnie, co wymaga ustalenia świadomości sprawcy, co do uprawomocnienia się orzeczonego zakazu (por. wyrok SN z dnia 17 stycznia 2003 r., WA 75/02, OSNKW 2003, nr 5-6, poz. 44).

Występek ten ma charakter umyślny, tj. podmiotową przesłanką odpowiedzialności jest świadomość sprawcy, iż narusza ciążący na nim z mocy orzeczenia sądu zakaz, albo nie dopełnia obowiązku, nałożonego na niego przez sąd.

Analiza wyroków zapadających w tego typu sprawach wskazuje, iż Sądy podchodzą do sprawców popełniających tego typu przestępstwo z dużą surowością i często orzekają karę pozbawienia wolności bez warunkowego jej zawieszenia. Jest to spowodowane tym, iż przedmiotem ochrony przepisu art. 244 jest wymiar sprawiedliwości materializujący się w orzeczeniu sądu, zawierającym zakaz/nakaz wymieniony w tym przepisie.