Jak przygotować się do rozwodu?

0 Comments

W pierwszej kolejności należy przygotować dokumenty z urzędu stanu cywilnego poświadczające zawarcie związku małżeńskiego, a także akty urodzenia dzieci. Ponadto należy przygotować dokumenty poświadczające wysokość dochodów, w szczególności PIT za ostatni rok, zaświadczenie o osiąganych zarobkach za ostatnie 6 – 12 miesięcy. Dodatkowo, w sprawie o rozwód, w przypadku gdy posiadają Państwo małoletnie dzieci rozsądnie jest także przygotować dowody dotyczące kosztów utrzymania siebie i dzieci.

Koszty rozwodu w 2021 roku.

Stała opłata od złożenia pozwu rozwodowego wynosi obecnie 600 zł. Opłatę tę należy wnieść do właściwego sądu okręgowego w kasie sądu lub przelewem na rachunek sądu.

Istnieje możliwość złożenia wraz z pozwem wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych w całości lub w części – należy wówczas załączyć do pozwu oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym. Należy pamiętać, iż zwolnienie od kosztów sądowych nie jest zwolnieniem od zwrotu kosztów pełnomocnika procesowego strony przeciwnej w razie przegranej w procesie. Ponadto osoby mające trudną sytuację finansową mogą ubiegać się o ustanowienie pełnomocnika z urzędu (w osobie adwokata lub radcy prawnego).

Generalna zasada postępowania cywilnego stanowi, iż strona przegrywająca ponosi koszty procesuJeżeli jeden z małżonków zostanie uznany za wyłącznie winnego za rozkład pożycia małżeńskiego, to na żądanie małżonka niewinnego będzie on musiał zwrócić wszystkie koszty postępowania. W przypadku, gdy sąd orzeknie o alimentach na rzecz rozwiedzionego małżonka (a taka możliwość również istnieje) strona przegrywająca także zostanie obciążona opłatą stosunkową od zasądzonego roszczenia alimentacyjnego. Pozostałe koszty procesu będą natomiast przez sąd rozdzielone po połowie, koszty pełnomocników każda ze stron poniesie we własnym zakresie.

Dowody.

Idąc do sądu należy się do tego odpowiednio przygotować. W tym celu powinno się zgromadzić odpowiedni materiał dowodowy, który pozwoli na wykazanie faktów wskazanych w pozwie (np. winy małżonka, jego zdrady itp.) . Najlepiej gdybyś dysponował konkretnymi materiałami, jak świadków, wiadomości sms, emaile, zdjęcia, wyciągi z rachunków bankowych, itp.

Jakie pytania może zadać sąd?

Sąd zazwyczaj ustala przyczyny, które doprowadziły do rozkładu pożycia, a także okoliczności dotyczących małoletnich dzieci stron i ich sytuacji. Należy liczyć się z następującymi pytaniami jakie może zdać sąd:

– przyczyny rozkładu pożycia małżeńskiego;

– czas ostatniego współżycia seksualnego z małżonkiem;

– czy kochasz swojego małżonka – a jeśli nie, od kiedy nie kochasz małżonka;

– czy prowadzisz z małżonkiem wspólne gospodarstwo domowe, jeśli nie, to od kiedy nie jest prowadzone;

– czy zawarliście umowę małżeńską, jeśli tak to jaki jest jej rodzaj;

– czy posiadacie wspólne dzieci z małżeństwa, czy jeden z małżonków posiada dzieci pozamałżeńskie (z wcześniejszego związku);

– czy widzisz możliwość polubownego załatwienia sprawy – pogodzenia się z małżonkiem.

W zależności od odpowiedzi jakich Państwo udzielą na wskazane powyżej pytania, sąd może zadawać pytania dodatkowe. Ponadto należy się liczyć z faktem, iż wasz pełnomocnik również może zadać pytania jak i pełnomocnik drugiej strony.

W przypadku konfliktu może warto skorzystać z porad mediatora, jeżeli nie potrafią Państwo dojść do porozumienia np. co do sposobu realizacji opieki nad dziećmi. W takim przypadku Mediator powinien obiektywnie przeprowadzić Państwa przez trudne tematy. Stworzy odpowiednie warunki do rozmów, negocjacji.