ROZWÓD – jest długo, będzie jeszcze dłużej i trudniej oraz drożej

0 Comments
Adwokat Krzysztof Szlas

Planowana reforma przez Resort sprawiedliwości chce wprowadzić dodatkowy etap w postępowaniu rozwodowym, który trzeba będzie przejść przed wniesieniem pozwu o rozwód.

Do Kodeksu postępowania cywilnego dodane zostaną art. 436[1]–436[4], zgodnie z którym małżonkowie będący rodzicami małoletnich dzieci, przed złożeniem pozwu o rozwód lub separację muszą złożyć wniosek o przeprowadzenie rodzinnego postępowania informacyjnego.

Po złożeniu wniosku przewodniczący wyznacza termin spotkania i wzywa strony do osobistego stawiennictwa, przepis wymaga, by spotkanie odbyło się w najwcześniejszym możliwym terminie.

Na spotkaniu informacyjnym strony mają być informowane i pouczane o:

  • indywidualnych i społecznych skutkach rozpadu małżeństwa, w szczególności dla nich i ich wspólnych małoletnich dzieci;
  • działaniach, które strony powinny podjąć dla utrzymania małżeństwa lub zawarcia ugody w szczególności mediacji, terapii lub innej formie wsparcia rodziny;
  • skutkach prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo popełnione na szkodę drugiego małżonka lub ich wspólnego małoletniego dziecka albo przedstawienia zarzutów w którejkolwiek z tych spraw dla rodzinnego postępowania informacyjnego.

Jednocześnie z wyznaczeniem terminu spotkania informacyjnego sąd wyznaczy mediatora i skieruje strony do mediacji, zlecając wyznaczonemu mediatorowi przeprowadzenie mediacji rodzinnej.

Mediacja rodzinna ma być dobrowolna  i ma trwać miesiąc, licząc od dnia zakończenia spotkania informacyjnego, a może być wydłużona o kolejne pół roku, natomiast to ostatnie będzie już zależało od stron.

Dopiero upływ tego terminu, zawarcie ugody lub śmierć któregoś z małżonków doprowadzi do umorzenia tego postępowania.

Następnie trzeba poczekać, aż postanowienie się uprawomocni (przysługiwać ma na nie zażalenie poziomie) i dopiero potem można udać się do sądu okręgowego i złożyć pozew o rozwód, dołączając postanowienie o umorzeniu. Brak postanowienia będzie stanowić podstawę do zwrotu pozwu ze względu na braki formalne.

Jeżeli postępowania nie było się – wyjątkiem, w którym nie jest obowiązkowe, jest skazanie jednego z małżonków lub zarzuty za przemoc w rodzinie – trzeba to będzie w pozwie wskazać.