Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 11 września 2014 r. sygn. akt III CZP 58/14

0 Comments
Adwokat Krzysztof Szlas

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 11 września 2014 roku orzekł, iż osoba wskazana w art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (jedn. tekst: Dz.U. z 2013 r., poz. 1222) – członkowie spółdzielni, osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, oraz właściciele niebędący członkami spółdzielni – może dochodzić zwrotu nadpłaconych opłat eksploatacyjnych na podstawie przepisów kodeksu cywilnego o świadczeniu nienależnym.

Kancelaria Adwokacka Krzysztof Szlas